Komisja Socjalna

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Podczas szkoleń bardzo często otrzymuję pytanie: Czy musi być komisja socjalna?

Komisja socjalna – odpowiedź jest jednoznaczna: nie, ustawa o ZFŚS nie nakłada obowiązku powoływania komisji socjalnej.

Niemniej jednak, pracodawca ma możliwość powołania komisji socjalnej w Regulaminie ZFŚS, jeśli taki sposób pracy uzna za korzystniejszy. Skład komisji socjalnej jest dowolny, natomiast w szkole, gdzie działają organizacje związkowe. Zwykle w skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej. Dla spełnienia obowiązku uzgadniania z zakładową organizacją związkową ustalonych w regulaminie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności (art. 27 ust. 1  ustawy o związkach zawodowych) oraz obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Mówi on o tym, że  przyznawanie świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową przedstawiciele organizacji związkowych wchodzący w skład komisji socjalnej muszą posiadać pisemne upoważnienia organizacji związkowej do reprezentowania jej w ww. sprawach. 

Komisja socjalna stanowi organ doradczy a nie decyzyjny. Wszelkie decyzje w sprawach dotyczących ZFŚS należą do pracodawcy (np. dyrektora szkoły).

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

 

Członkowie komisji socjalnej, działają w imieniu pracodawcy. Podczas pracy stykają się z danymi osobowymi m.in. osób wnioskujących o pomoc z ZFŚS. Aby rozpatrzyć wniosek muszą ustalić sytuację życiową, rodzinną i materialną wnioskującego. Mają zatem nie tylko wgląd do danych osobowych wnioskodawców, ale często również przetwarzają je. 

Każdej osobie, która ma do czynienia z danymi osobowymi, zwłaszcza wrażliwymi (czyli np. dotyczącymi zdrowia), pracodawca obowiązkowo musi wydać upoważnienie do przetwarzania takich danych.

Zaznaczam, że komisję socjalną powołuje się na podstawie regulaminu ZFŚS. Przepisy ustawy o ZFŚS nie mówią nic na temat komisji socjalnej. Trzeba zatem w regulaminie określić jej zadania, obowiązki i uprawnienia. Jednym z podstawowych zadań komisji socjalnej jest m.in. opiniowanie wniosków o udzielanie świadczeń z ZFŚS, a to powoduje, że osoby te mają dostęp do danych osobowych wnioskodawców, dlatego też powinny posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia. 

Stosowne zapisy dotyczące powołania komisji socjalnej jej zadań i upoważnień oraz obowiązków zawarłam w materiałach do najnowszego szkolenia z zakresu tworzenia Regulaminu ZFŚS, które realizujemy odrębnie dla jednostek oświatowych, (ze względu na ich specyfikę podyktowaną zapisami Karty Nauczyciela) a odrębnie dla pozostałych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
W materiałach do szkolenia jw. zamieściłam również przykładowy regulamin pracy komisji socjalnej.

 

 

odpowiedzi udzieliła Joanna Krystyna Robak

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się temat i interesuje Cię więcej informacji zapraszam na stronę ASERTO

Ważne:
Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim.
Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *