Odpis na ZFŚS Obowiązkowa korekta do 31 grudnia 2019r.

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Na początku 2019 roku pracodawca naliczył odpis na ZFŚS wg planowanego (szacunkowego) zatrudnienia. W grudniu, gdy ma już pewność co do stanu zatrudnienia i dokonuje korekty odpisu.  

W praktyce oznacza to powtórne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie faktycznego zatrudnienia i porównanie stanu z wynikami ustalonymi na początku roku.  Następnie faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych należy pomnożyć przez kwotę odpisu, odrębnie dla każdej grupy zatrudnionych. 

Dodatkową trudnością w 2019r. może być zmiana wysokości odpisu, która nastąpiła od 1 sierpnia br. Sytuacja nietypowa, która raczej nie powinna mieć miejsca w przyszłych latach.

 

 

Odpis na ZFŚS A zatem, jak należy postąpić:

Przeliczamy faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych, obejmującą pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Należy pamiętać, że przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12. Następnie faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych mnożymy przez kwotę odpisu, odrębnie dla każdej grupy zatrudnionych. 

Na przykład:

Po pierwsze,  odpis na ZFŚS – kwota na jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok w tzw. normalnych warunkach pracy w 2019r. wynosi 1.246,76 zł.  (podana kwota dotyczy jednego zatrudnionego, uwaga na zaokrąglenia)Ww. kwota wynika z tego, że w trakcie roku (w październiku 2019r.) nastąpiła zmiana wysokości odpisu z mocą od 1 sierpnia 2019r.

  • 1229,30 zł – odpis od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,
  • 1271,21 zł – odpis od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

(Przeliczenie kwoty odpisu na 2019r.: 
1.229,30 zł  x 7/12 + 1.271,21 zł x 5/12  =  717,0917 +  529,6708 =  1 246,76 zł)

Do 31 października 2019r. należało przekazać na konto bankowe ZFŚS różnicy odpisu, ustalonej wg planowanej liczby zatrudnionych. W grudniu 2019r. dokonujemy korekty wg faktycznej liczby zatrudnionych.

Po drugie, w związku ze zmianą wysokości kwoty odpisu podstawowego, zmieniła się również kwota odpisu na jednego emeryta lub rencistę w 2019r. i wynosi 207,79 zł:

  • 204,88 zł  – odpis od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,
  • 211,87 zł   – odpis od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

przeliczenia dokonuje się tak jak w punkcie 1.  

Po trzecie, kwota odpisu dla jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok wynosi 2 989,35 zł i nie zmieniała się w trakcie 2019r. 

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349),
  • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późniejszymi zmianami)
  • ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  (Dz.U. 2019 poz. 1907),

Podsumowując, w razie zainteresowania więcej informacji można zdobyć na stronie ASERTO

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”. Przede wszystkim Praktyk.

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *