fbpx

„wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – błędy – cz.2 z 4

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Pytanie:

Wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – w czym jest różnica i jakich błędów należy unikać?

Ze względu na problematykę, artykuł został podzielony na 4 części. Warto zapoznać się z każdą z nich.

____________________________________

Wczasy pod gruszą – WAŻNE:

Po pierwsze, istnieją trzy rodzaje świadczeń związanych z wypoczynkiem w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Świadczenia te są ze sobą bardzo często mylone, dlatego też wyjaśniam różnice między nimi oraz możliwości i obowiązek ich zastosowania w praktyce. Świadczenie:

  1. Urlopowe w firmach, które nie tworzą funduszu socjalnego
  2. Urlopowe dla nauczycieli
  3. Z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, zwykle zwane „wczasami pod gruszą”

Z wyżej wymienionych świadczeń, tylko świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela jest obligatoryjne i pracodawca ma obowiązek wypłacić go bezwzględnie. Pozostałe świadczenia zależą od pewnych czynników.

Krótko omówię każdy rodzaj świadczenia, aby wyeliminować pomyłki w tym zakresie.

____________________________________

Po drugie, świadczenie urlopowe dla nauczycieli a wczasy pod gruszą

W publicznych placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, żłobkach), gdzie pracodawca zatrudnia nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela obowiązują szczególne zasady wypłaty tzw. świadczenia urlopowego.

Na podstawie art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela, z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

W 2020r. nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny przysługuje świadczenie urlopowe, w wysokości 1 550,26 zł.

Zobacz aktualizację kwoty na 2019r. po zmianie ustawy z października 2019r. (niektóre szkoły nie wyrównały świadczenia urlopowego dla nauczycieli – nie mylić ze świadczeniem urlopowym, które wypłacają firmy sektora prywatnego, które nie tworzą ZFŚS. To są dwa różne świadczenia, chociaż noszą taka samą nazwę. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela). tutaj:
https://aserto.edu.pl/wyrownanie-swiadczenia-urlopowego-dla-nauczycieli-w-2019r/

Przykład: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok, otrzyma 1 550,26 zł. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze ½ etatu otrzyma połowę ww. kwoty tj: 775,13 zł Uczący zatrudniony w wymiarze ½ etatu przez pół roku otrzyma 387,57 zł

Do wypłaty świadczeń urlopowych dla nauczycieli nie stosuje się żadnych wniosków ani oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Jest to rodzaj świadczenia wynikający z Karty Nauczyciela i nie przysługuje on pracownikom administracyjnym i obsłudze. Należy się tylko osobom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela.

Świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi, który:
przebywał na zwolnieniu lekarskim (w dowolnym okresie roku szkolnego – okres zwolnienia lekarskiego liczy się do okresu zatrudnienia),
przebywał na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim,
korzystał przez cały rok szkolny z urlopu dla poratowania zdrowia,
⚪ korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego,
został zawieszony w pełnieniu obowiązków,
⚪ zmarł w trakcie roku szkolnego,
uzupełniał etat w innej placówce – całe świadczenie wypłaca szkoła macierzysta,
⚪ korzystał z urlopu bezpłatnego jedynie przez część roku – świadczenie przysługuje za tą część, kiedy nauczyciel nie korzystał z urlopu bezpłatnego,
nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.
 
🔴WYJĄTEK:
Świadczenie urlopowe dla nauczyciela nie należy się za okres korzystania z urlopu bezpłatnego.
🔵Świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu, ale nie podlega składkom do ZUS.

____________________________________

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi dwoma rodzajami świadczeń, aby nie dochodziło do pomyłek.

1. Świadczenia urlopowe w firmach, które nie tworzą funduszu socjalnego.

3. Świadczenia z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie zwykle zwane „wczasami pod grusza”.

Przypominam o zapisie art. 12a ustawy o ZFŚS:

Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny„.

Karę grzywny wymierza Państwowa Inspekcja Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Karę płaci pracodawca z własnej kieszeni. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późniejszymi zmianami)
  • ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późniejszymi zmianami).

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się temat i interesuje Cię więcej informacji zapraszam na stronę ASERTO

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Przede wszystkim, Praktyk.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *