fbpx

„wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – błędy – cz.3 z 4

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Pytanie:

„Wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – w czym jest różnica i jakich błędów należy unikać?

Ze względu na problematykę, artykuł został podzielony na 4 części. Warto zapoznać się z każdą z nich.

____________________________________

WAŻNE:

Istnieją trzy rodzaje świadczeń związanych z wypoczynkiem w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Świadczenia te są ze sobą bardzo często mylone, dlatego też wyjaśniam różnice między nimi oraz możliwości i obowiązek ich zastosowania w praktyce. Świadczenie:

  1. Urlopowe w firmach, które nie tworzą funduszu socjalnego
  2. Urlopowe dla nauczycieli
  3. Z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, zwykle zwane „wczasami pod gruszą”

Z wyżej wymienionych świadczeń, tylko świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela jest obligatoryjne i pracodawca ma obowiązek wypłacić go bezwzględnie. Pozostałe świadczenia zależą od pewnych czynników.

Krótko omówię każdy rodzaj świadczenia, aby wyeliminować pomyłki w tym zakresie.

____________________________________

3. „Wczasy pod gruszą” – Świadczenie z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Świadczenie „wczasy pod gruszą” może wypłacać tylko pracodawca, który utworzył ZFŚS oraz ustalił w regulaminie ZFŚS taki rodzaj świadczenia. Nie jest to świadczenie obligatoryjne, nie wszyscy pracodawcy muszą go przewidzieć w swoim regulaminie. Świadczenie „wczasy pod gruszą” to forma dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przez osobę uprawnioną do korzystania z ZFŚS. Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są na przykład pracownicy i ich rodziny, jak również emeryci i ich rodziny. Często świadczenie to znane jest również pod nazwą „wypoczynek weekendowy”.

Wypłata takiego świadczenia jest jedynie możliwością, co oznacza, że nie jest ono roszczeniowe ani obligatoryjne. Aby go otrzymać należy spełnić kryteria, które ustali pracodawca w regulaminie ZFŚS. Wypłata tego świadczenia może być przewidziana na przykład raz w roku, albo raz na dwa lata. Pracodawca dowolnie ustala częstotliwość wypłaty, pamiętając, aby nie dyskryminować żadnej grupy uprawnionych.

Przykład: Pracodawca nie może ustalić, innej częstotliwości przyznawania świadczenia „wczasy pod gruszą” dla emeryta np. raz na dwa lata, a inne dla pracownika, np. raz w roku. Nie można też stosować innych, niższych kwot dla emeryta, a wyższych dla pracownika, nie można też uzależniać kwot od rodzaju zatrudnienia, np. inne kwoty dla nauczyciela a inne dla pracowników administracji i obsługi.

Ustalając zasady przyznawania świadczenia typu „wczasy pod gruszą” pracodawca kieruje się jednolitymi zasadami dla wszystkich uprawnionych.

Na przykład: Nie można wykluczyć nauczycieli. Zdarza się, że pracodawcy wykluczają nauczycieli, ponieważ otrzymują oni świadczenie urlopowe należne im z Karty Nauczyciela. Takie działanie jest nieprawidłowe. Nie można również wykluczyć na przykład emerytów, rencistów, pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem lub urlopach bezpłatnych.

Świadczenie „wczasy od gruszą” rozdysponowywane jest na podstawie kryteriów socjalnych Kryteriami socjalnymi wg art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna. Wysokość świadczenia „wczasy pod gruszą” u każdego pracodawcy będzie inna, ponieważ każdy pracodawca ustala wysokość świadczenia w regulaminie ZFŚS, w oparciu o środki jakimi dysponuje oraz sytuację, jaka występuje w jego zakładzie pracy.

Jest to świadczenie socjalne. Konieczny jest wniosek oraz oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Bez tych dokumentów pracodawca nie może wypłacić świadczenia, ponieważ nie jest w stanie ustalić prawa do „wczasów pod gruszą” ani wysokości tego świadczenia.

Nie można uzależniać dopłaty do wypoczynku od kryteriów pozasocjalnych jak na przykład wymiar etatu, liczba dni urlopu, rodzaj zatrudnienia, okres zatrudnienia.

Szczegółowo ten rodzaj świadczenia i problemy z tym związane omawiam na szkoleniach z zakresu ZFŚS, z podaniem przykładowych zapisów w regulaminie, tak, aby pracodawca działał zgodnie z prawem, a pracownicy byli zadowoleni J Serdecznie zapraszam.  

____________________________________

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi dwoma rodzajami świadczeń, aby nie dochodziło do pomyłek.

1. Świadczenia urlopowe w firmach, które nie tworzą funduszu socjalnego.

2. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Przypominam o zapisie art. 12a ustawy o ZFŚS:

Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny„.

Karę grzywny wymierza Państwowa Inspekcja Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Karę płaci pracodawca z własnej kieszeni. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późniejszymi zmianami)
  • ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późniejszymi zmianami).

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się temat i interesuje Cię więcej informacji zapraszam na stronę ASERTO

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Praktyk.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *