fbpx

„wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – błędy – cz.1 z 4

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Pytanie:

Wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – w czym jest różnica i jakich błędów należy unikać?

Ze względu na problematykę, artykuł został podzielony na 4 części. Warto zapoznać się z każdą z nich.

____________________________________

Wczasy pod gruszą – WAŻNE:

Istnieją trzy rodzaje świadczeń związanych z wypoczynkiem w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Świadczenia te są ze sobą bardzo często mylone, dlatego też wyjaśniam różnice między nimi oraz możliwości i obowiązek ich zastosowania w praktyce. Świadczenie:

 1. Urlopowe w firmach, które nie tworzą funduszu socjalnego
 2. Urlopowe dla nauczycieli
 3. Z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, zwykle zwane „wczasami pod gruszą”

Z wyżej wymienionych świadczeń, tylko świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela jest obligatoryjne i pracodawca ma obowiązek wypłacić go bezwzględnie. Pozostałe świadczenia zależą od pewnych czynników.

Krótko omówię każdy rodzaj świadczenia, aby wyeliminować pomyłki w tym zakresie.

____________________________________

1. Wczasy pod gruszą, które nie tworzą funduszu socjalnego

Zgodnie z zapisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), pracodawcy, którzy nie są zobligowani do tworzenia ZFŚS dokonują wypłaty świadczenia urlopowego dla pracowników.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego określonego odpowiednio do rodzaju zatrudnienia pracownika.  Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać w 2019r. kwotę, która nie przekracza:

 • 1229,30 zł – dotyczy pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy,
 • 1639,07 zł – dotyczy pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów
  o emeryturach pomostowych.

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje świadczenie urlopowe w kwocie ustalonej wg powyższych wytycznych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Natomiast pracownicy młodociani otrzymują świadczenie urlopowe w kwicie nie wyższej niż:

 • 163,91 zł – w pierwszym roku nauki
 • 196,69 zł – w drugim roku nauki
 • 229,47 zł – w trzecim roku nauki.

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca (nietworzący ZFŚS), raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata ww. świadczenia musi zostać dokonana najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Pracownik nie składa żadnych wniosków, ani oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Otrzymuje świadczenie urlopowe w terminie i kwotach wynikających bezpośrednio z ustawy o ZFŚS. Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Często mikro i mali przedsiębiorcy nie są świadomi, że ciąży na nich obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego, jeśli nie tworzą ZFŚS. Jednak pracodawca może warunkowo nie tworzyć Funduszu ani nie wypłacać świadczenia urlopowego, (jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy i nie jest zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania), pod warunkiem, że dopełni obowiązku informacyjnego, tj. do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego przekaże pracownikom informację w sprawie nietworzenia ZFŚS i niewypłacania świadczenia urlopowego. Wówczas nie musi wypłacać świadczenia urlopowego.

____________________________________

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi dwoma rodzajami świadczeń, aby nie dochodziło do pomyłek.

2. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

3. Świadczenia z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie zwykle zwane „wczasami pod grusza”.

Przypominam o zapisie art. 12a ustawy o ZFŚS:

Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny„.

Karę grzywny wymierza Państwowa Inspekcja Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Karę płaci pracodawca z własnej kieszeni. 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późniejszymi zmianami)
 • ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późniejszymi zmianami).

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się temat i interesuje Cię więcej informacji zapraszam na stronę ASERTO

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Praktyk.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *