fbpx

ZFŚS

ZFSS tlo

UWAGA PRZEDSPRZEDAŻ!
Uruchomiliśmy przedsprzedaż kompleksowego kursu:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2020r. – praktyczny, aktualizowany Kurs z nielimitowanym dostępem na rok
Szczegóły Kursu znajdą Państwo na stronie:
www.kursy.aserto.edu.pl/kurs-zfss-web/

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – szkolenia otwarte i zamknięte oraz przez Internet

Opis

Prowadzący

Ramowy Program Szkolenia ZFŚS

Szkolenia przez internet

Opis

Uczestnicy naszych szkoleń zyskują:

 • Praktyczne wskazówki w jaki sposób pracować z Funduszem
 • Aktualne podstawy prawne oraz najnowsze orzeczenia sądowe
 • Wzory regulaminów, oświadczeń, wniosków i innych dokumentów,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Bezpłatny dostęp do newslettera poświęconego ZFŚS

Efekty kształcenia

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz najnowsze zmiany prawne (w tym zmiana dotycząca związków zawodowych, zmiany ustawy o ZFŚS, w tym zmiana od 01.01.2019r. zmiana z 04.05.2019r. i rewolucyjna zmiana, która ma wejść we wrześniu ze skutkiem od 1 sierpnia 2019r.) i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS
i dokumentację do nowych obowiązków, jakie niesie ze sobą zmiana z dnia 04.05.2019r. Nabędą wiedzę, jak prawidłowo obliczyć odpis na ZFŚS i dostosować plan finansowy (preliminarz) do zmiany z 01.08.2019r.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie i dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności Dyrektorów szkół, Kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Prowadzący

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz jednostek budżetowych, w tym główny księgowy jednostek budżetowych. W latach
2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu kadr i płac, prowadzenia firmy, księgowości, promocji, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor książkiZakładowy funduszu świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”. Praktyk.

Ramowy program szkolenia z tematyki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

w świetle zmiany przepisów, w tym zmiany z 04.05.2019r. oraz obowiązkowej zmiany regulaminu ZFŚS

Ramowy Program Szkolenia:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej

 2. Prawidłowe naliczanie i rozliczanie odpisu oraz jego korekta (w tym sytuacje szczególne występujące w placówkach oświatowych) – nowe kwoty od stycznia i od 1 sierpnia 2019r. – UWAGA na plan finansowy i obliczenia

 • Nauczyciele oraz emeryci i renciści pedagogiczni – szczególne przypadki

 • pracownicy niepedagogiczni oraz emeryci i renciści niepedagogiczni

 • sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych – problemy

 • jakie metody statystyczne stosować do ustalenia przeciętnego zatrudnienia

 • co zrobić z osobami na urlopie bezpłatnym?

 • co zrobić jeśli emeryci nauczyciele nie przynoszą informacji o wysokości emerytury

 • praktyczne przykłady (plus gratisformularz w Excelu do naliczania odpisów)

 • możliwość zwiększenia ZFŚS dodatkowymi środkami – jakie to środki?

 1. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

 • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
  oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci)

 • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, interwencyjni, stażyści, nauczyciele uzupełniający etat uwaga na błędy

 • emeryci i renciści – czy można ich wykluczyć?

 • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu, członków rodzin emerytów i inne problemy praktyczne)

 • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych)

 • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach)

 • kogo i w jaki sposób należy informować o przetwarzaniu danych osobowych (kary)

 1. Regulamin ZFŚS – przykładowy regulamin ZFŚS wraz z załącznikami oraz procedura jego zmiany – wzory dla jednostek oświatowych oraz innych jedn. budżetowych-oddzielnie)

 • w tym problematyka związków zawodowych (zmiany od 2019r.) i procedura wyboru pracownika reprezentującego interesy załogi

 • czy można wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu bez zgody związków zawodowych

 • gotowe przykłady zapisów obowiązkowych do wprowadzenia do Regulaminu ZFŚS po zmianie ustawy z dnia 04.05.2019r.

 1. Komisja socjalna – problematyka i błędy

  • zasady tworzenia i skład komisji,

  • wgląd komisji do dokumentacji ZFŚS, a ochrona danych osobowych, w tym danych wrażliwych

  • czy powinna być komisja socjalna?

 1. Formy pomocy

 • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z funduszu

 • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek świątecznych/okolicznościowych, biletów do kina)

 • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku

 • karty na zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. fitness, pływalnia) – nieścisłości

 • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)

 • tzw. wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu)

 • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci

 • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – nieścisłości interpretacyjne i orzecznictwo, najczęstsze błędy

 • zasady przyznawania dopłat do usług opieki nad małymi dziećmi

 • problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli

 • praktyczne przykłady rozliczania wycieczek i innych świadczeń

 1. Pożyczki mieszkaniowe

 • rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania
  i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników
  z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu Pracy.

 1. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle zmiany ustawy z dnia 04.05.2019r.

 • ustalanie dochodu/sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej (praktyczny przykład)

 • świadczenia 500+, rodzinne, zasiłki stałe, niania i inne a kryterium socjalne

 • skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki z własnej kieszeni

 • kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (m.in. integracja, spotkania okolicznościowe, wycieczki) w świetle najnowszego orzecznictwa
  i interpretacji skarbowych,

 • konieczność szczegółowej regulacji w Regulaminie – co należy uwzględnić?

 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO po zmianie ustawy
  z 4.05.2019r.

 • ZFŚS a RODO od 25.05.2018r. i od 04.05.2019r.,

 • zmiany ustawy o ZFŚS z 04 maja 2019r. i ich wpływ na funkcjonowanie ZFŚS,

 • wzór oświadczenia o dochodach a RODO,

 • dostęp do danych ZFŚS – kto jest uprawniony?

 • dokumenty i formy potwierdzania sytuacji życiowej, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?

 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych osobowych

 • jak i przez jaki okres przechowywać dokumenty składane przez osoby uprawnione

 • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia,

 • co w przypadku, gdy pracownik nie składa PIT do Urzędu Skarbowego

 • wzory obowiązkowych od 04.05.2019r. upoważnień i klauzul

 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS

 • przygotowanie planu wydatków – praktyczne przykłady

 • zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

 • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie upoważnienia

 • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe?

 • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?

 • prowadzenie dokumentacji funduszu – m.in. dane osobowe

 • uznaniowy charakter świadczeń

 1. Ochrona danych osobowych a ZFŚS w obliczu zmiany ustawy o ZFŚS

 2. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń z ZFŚS

 • zwolnienia podatkowe

 • Interpretacje izb skarbowych, nowe orzeczenia sądów

 • Nasilone kontrole ZUS kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?

 1. Najczęściej popełniane błędy

 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku?

 3. Kiedy świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?

 4. Skutki przyznawania świadczeń socjalnych „po równo” – przykłady z kontroli

 5. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.

 6. ZFŚS a Karta Nauczyciela oraz ZFŚS a likwidacja szkoły

 7. Sesja pytań i odpowiedzi


W celu otrzymania ceny szkolenia i aktualnych promocji oraz karty zgłoszenia na szkolenie prosimy o kontakt pod nr tel. 731-945-280

Program może zostać zmodyfikowany do potrzeb zamawiającego.

Najbliższe szkolenia dla jednostek budżetowych i szkół wg powyższego programu będą realizowane wg harmonogramu w dziale Szkolenia.

Realizujemy również szkolenia przez Internet