fbpx

Odpis na ZFŚS – zmiana wysokości w trakcie roku 2019r.

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Odpis na ZFŚS. Dnia 3 października 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia  11 września 2019r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Zmiana ma wpływ między innymi na wysokość odpisu na ZFŚS. 

Nowelizacja ustawy o ZFŚS. Odpis na ZFŚS.
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2019r.
(nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela)

Po pierwsze, Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Na przykład wysokość odpisu podstawowego, wynosi na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Po drugie, W związku trwającymi od 2012r. zamrożeniami w budżecie, wysokość odpisu na ZFŚS w 2019r. została ustalona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013rogłoszonego przez Prezesa GUS (art. 5h ustawy o ZFŚS)

Zatem na początku 2019r. podstawą do naliczenia odpisu na ZFŚS była kwota: 3278,14 zł (Monitor Polski z 2014r. poz. 158). 

W październiku 2019r. następuje nietypowa zmiana. Zostanie odmrożona z mocą od 1 sierpnia 2019r. kwota na podstawie której naliczamy odpis na ZFŚS za okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. – podstawę do naliczenia odpisu za ten okres stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim półroczu roku 2014, tj. 3389,90 zł (Monitor Polski z 2015r. poz.221) 

Ustawodawca wyznaczył też dodatkowy termin na wywiązanie się z nowego obowiązku dokonania zwiększenia odpisu w trakcie roku kalendarzowego. Różnicę między już wpłaconymi środkami na konto ZFŚS, a odpisami naliczonymi według nowej stawki, która obowiązuje od 1 sierpnia 2019r. należy wpłacić na konto ZFŚS do 31 października 2019r.  
 

Odpis na ZFŚS – kwota za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia: 3 278,14 zł

Odpis obligatoryjny (obowiązkowy) na pracowników, którzy nie są nauczycielami (nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela)

 • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy (37,5%), kwota 1229,30 zł
 • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, (50%) kwota 1639,07 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – pierwszy rok nauki (5%), kwota 163,91 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – drugi rok nauki (6%), kwota 196,69 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – trzeci rok nauki (7%), kwota 229,47 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
od 1 stycznia do 31 lipca 2019r.

 • na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25%), kwota 204,88 zł
 • na każdego emeryta i rencistę, (który będąc pracownikiem nie podlegał Karcie Nauczyciela) nad którym zakład sprawuje opiekę (6,25%), kwota 204,88 zł
 • na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, (7,5%), kwota 245,86 zł

Odpis na ZFŚS – kwota za okres od 01 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia: 3 389,90 zł

Odpis obligatoryjny (obowiązkowy) na pracowników, którzy nie są nauczycielami (nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela)

 • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy (37,5%), kwota 1 271,21 zł
 • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, (50%) kwota 1 694,95 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – pierwszy rok nauki (5%), kwota 169,50 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – drugi rok nauki (6%), kwota 203,39 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – trzeci rok nauki (7%), kwota 237,29 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019r.

 • na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25%), kwota 211,87 zł
 • na każdego emeryta i rencistę, (który będąc pracownikiem nie podlegał Karcie Nauczyciela) nad którym zakład sprawuje opiekę (6,25%), kwota 211,87 zł
 • na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, (7,5%), kwota 254,24 zł

Konkretne kwoty wysokości odpisu podano w zaokrągleniu na jednego zatrudnionego.

Podsumowując, Techniczny sposób naliczenia różnicy wysokości odpisu, którą należy przekazać na konto bankowe do 31 października 2019r. oraz sposób obliczenia korekty odpisu, której należy dokonać do końca grudnia br. omawiany jest szczegółowo podczas ćwiczeń na warsztatach szkoleniowych z zakresu ZFŚS organizowanych przez Akademię Edukacyjną ASERTO Robak Sp. J. (W prawie warsztatów zapraszamy do kontaktu, tel. 731-945-280 lub biuro@aserto.edu.pl)

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się ten artykuł i jesteś zainteresowany zapraszam na stronę ASERTO

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem. Przede wszystkim Praktyk.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *