Odpis na ZFŚS – zmiana wysokości w trakcie roku 2019r.

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Odpis na ZFŚS. Dnia 3 października 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia  11 września 2019r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Zmiana ma wpływ między innymi na wysokość odpisu na ZFŚS. 

 

Nowelizacja ustawy o ZFŚS. Odpis na ZFŚS.
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2019r.
(nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela)

Po pierwsze,

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Na przykład wysokość odpisu podstawowego, wynosi na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Po drugie,

W związku trwającymi od 2012r. zamrożeniami w budżecie, wysokość odpisu na ZFŚS w 2019r. została ustalona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013rogłoszonego przez Prezesa GUS (art. 5h ustawy o ZFŚS)

Zatem na początku 2019r. podstawą do naliczenia odpisu na ZFŚS była kwota: 3278,14 zł (Monitor Polski z 2014r. poz. 158). 

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

 

W październiku 2019r. następuje nietypowa zmiana. Zostanie odmrożona z mocą od 1 sierpnia 2019r. kwota na podstawie której naliczamy odpis na ZFŚS za okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. – podstawę do naliczenia odpisu za ten okres stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim półroczu roku 2014, tj. 3389,90 zł (Monitor Polski z 2015r. poz.221) 

Ustawodawca wyznaczył też dodatkowy termin na wywiązanie się z nowego obowiązku dokonania zwiększenia odpisu w trakcie roku kalendarzowego. Różnicę między już wpłaconymi środkami na konto ZFŚS, a odpisami naliczonymi według nowej stawki, która obowiązuje od 1 sierpnia 2019r. należy wpłacić na konto ZFŚS do 31 października 2019r.  
 

Odpis na ZFŚS – kwota za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia: 3 278,14 zł

Odpis obligatoryjny (obowiązkowy) na pracowników, którzy nie są nauczycielami (nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela)

 • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy (37,5%), kwota 1229,30 zł
 • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, (50%) kwota 1639,07 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – pierwszy rok nauki (5%), kwota 163,91 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – drugi rok nauki (6%), kwota 196,69 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – trzeci rok nauki (7%), kwota 229,47 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
od 1 stycznia do 31 lipca 2019r.

 • na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25%), kwota 204,88 zł
 • na każdego emeryta i rencistę, (który będąc pracownikiem nie podlegał Karcie Nauczyciela) nad którym zakład sprawuje opiekę (6,25%), kwota 204,88 zł
 • na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, (7,5%), kwota 245,86 zł

 

 

Odpis na ZFŚS – kwota za okres od 01 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia: 3 389,90 zł

Odpis obligatoryjny (obowiązkowy) na pracowników, którzy nie są nauczycielami (nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela)

 • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy (37,5%), kwota 1 271,21 zł
 • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, (50%) kwota 1 694,95 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – pierwszy rok nauki (5%), kwota 169,50 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – drugi rok nauki (6%), kwota 203,39 zł
 • na jednego pracownika młodocianego – trzeci rok nauki (7%), kwota 237,29 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019r.

 • na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25%), kwota 211,87 zł
 • na każdego emeryta i rencistę, (który będąc pracownikiem nie podlegał Karcie Nauczyciela) nad którym zakład sprawuje opiekę (6,25%), kwota 211,87 zł
 • na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, (7,5%), kwota 254,24 zł

Konkretne kwoty wysokości odpisu podano w zaokrągleniu na jednego zatrudnionego.

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

 

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się ten artykuł i jesteś zainteresowany zapraszam na stronę ASERTO

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem. Przede wszystkim Praktyk.

Ważne:
Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim.
Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

Kategorie: ZFŚS

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *