Odpis na ZFŚS nowa wysokość w 2020r. ZMIANA

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 została podpisana i tym samym kwoty odpisu na ZFŚS na 2020r. są następujące:

Odpis na ZFŚS – Podstawą do naliczenia odpisu na 2020r. jest kwota: 4.134,02 zł (Monitor Polski z 2019r. poz. 201) Co więcej w poniższym artykule podam wysokości odpisu, zwiększania fakultatywne oraz informacje to jak wygląda odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela.

Po pierwsze, Odpis na ZFŚS – Wysokość (nie dotyczy nauczycieli z KN):

  • 1 550,26 zł (tj. 37,5% kwoty bazowej) – na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy
  • 2 067,01 zł (tj. 50% kwoty bazowej) – na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych
  • 206,70 zł (tj. 5% kwoty bazowej) – na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki
  • 248,04 zł (tj. 6% kwoty bazowej) – na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki
  • 289,38 zł (tj. 7% kwoty bazowej) – na jednego pracownika młodocianego w trzecim roku nauki

Po drugie, Zwiększenia fakultatywne:

  • 258,38 zł (tj. 6,25% kwoty bazowej) – na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • 258,38 zł (tj. 6,25% kwoty bazowej) – na każdego emeryta i rencistę, (który będąc pracownikiem nie podlegał Karcie Nauczyciela) nad którym zakład sprawuje opiekę
  • 310,05 zł (tj. 7,5% kwoty bazowej) – na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. W skrócie, dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.
Ebook

Po trzecie, Odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela:

W 2020r. kwota bazowa do obliczania odpisów na ZFŚS dla nauczycieli została zamrożona na poziomie kwoty bazowej z dnia 1 stycznia 2018r., czyli kwota bazowa wynosi 2.752,92zł – ustawa budżetowa na 2018r. (Dz. U z 2018r., poz. 291). Stało się tak za sprawą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.Zatem odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2020r. wynosi 3.028,21 zł (110% kwoty bazowej). 

Jednakże, bez zmian pozostaje sposób naliczania odpisu dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, gdzie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]
Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *