Kwota wolna od podatku 2020 i 2021 ZFŚS – zmiana

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Kwota wolna od podatku w ZFŚS

Po pierwsze, na mocy art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2020r., poz. 568) został zmieniony limit kwoty wolnej od podatku dla pracowników korzystających z rzeczowych lub pieniężnych świadczeń z ZFŚS. W skrócie kwota wolna od podatku została zmieniona. Z pewnością jest to temat który interesuje wiele osób dlatego poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.13) ) po art. 52j dodaje się art. 52k–52u. Z tego Art. 52l podnosi limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. do 2 000 zł

Limit zwolnienia od podatku (dla pracownika wynosi 2000 zł,
(w 2020r. i 2021r.).

Przypominam, że aby skorzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. Wypłata musi nastąpić dla pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 2. Pracownik musi otrzymać rzeczowe lub pieniężne świadczenie, przy czym należy pamiętać, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, stąd też one nie podlegają zwolnieniu od podatku,
 3. świadczenia muszą zostać sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. Kwota świadczenia nie może przekroczyć 2000 zł w ciągu roku kalendarzowego.

Zatem limit ten obowiązuje w 2020 i 2021 roku. Do 2019r. limit ten wynosił 1000 zł. Kwoty wypłacone powyżej 2000 zł podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej.

 

Ebook

 

Do kwoty rocznego limitu 2000 zł wlicza się wartość wypłaconych świadczeń pracownikom z ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych – jest to limit łączny.

Jeśli pracodawca w 2020r. przyznał pracownikowi rzeczowe, albo pieniężne świadczenie z ZFŚS, przed wejściem w życie nowych przepisów, a którego wartość przekroczyła 1000 zł i odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy, pracownik otrzyma zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym.

 

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]
Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

 


13 Komentarzy

Kasias_si · 27 maja 2020 o 20:08

Dzień dobry, mam pytanie.
Obejmujemy naszych pracowników opieką ZFŚS, z którego to wypłacamy Naszym pracownikom zapomogi, tzw. „wczasy pod gruszą” oraz szereg innych świadczeń. Niestety przez nasze niedopatrzenie potrącaliśmy im w miesiącach kwiecień – maj podatek za świadczenia powyżej 1 000 zł. Jak możemy naprawić nasz błąd.

  Joanna Krystyna Robak · 29 maja 2020 o 10:39

  Dzień dobry,

  Jeśli za maj jeszcze Państwo nie wysłali zaliczki na podatek do urzędu skarbowego (termin jest do 20 czerwca), to można od razu skorygować w dokumentach i dopłacić pracownikowi tą kwotę, którą Państwo przeznaczyli na zaliczkę na podatek. Natomiast te zaliczki, które Państwo przelali już do urzędu skarbowego, można zostawić i pracownik odzyska je przy rocznym rozliczeniu podatku za 2020r. Można też korygować, ale to w zależności od Państwa przyjętej polityki w tej sprawie.

Izabela · 21 sierpnia 2020 o 11:58

Chciałam zapytać czy zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych można pracownikowi wypłacić świadczenie wczasy pod gruszą oraz świąteczne w formie finansowej odpowiednio do wymiaru etatu.

  Joanna Krystyna Robak · 27 stycznia 2021 o 20:59

  Świadczenia z ZFŚS przydziela się w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Nie można wysokości świadczeń uzależniać od wymiaru czasu pracy.

Sylwia · 14 września 2020 o 09:05

Dzień dobry:)

Pani Joanno,
czy odprowadzamy podatek za bon dla pracownika poniżej 26 rż? Jest to wypłata z ZFŚS, dofinansowanie paczki na mikołaja w formie bonu towarowego do sklepu z zabawkami.

  Joanna Krystyna Robak · 27 stycznia 2021 o 20:57

  Dzień dobry,

  Zwolnienie od podatku obejmie przychody pracownika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Do tego limitu wliczają się opodatkowane świadczenia z ZFŚS dla pracowników (jak np. bon towarowy). Nie trzeba odprowadzać zaliczki na podatek od bonu towarowego, jeśli przychód pracownika nie przekroczył ww. limitu.

Ewelina · 23 listopada 2020 o 15:26

Dzień dobry, mam takie pytanie. Jeśli pracownikowi zostało wypłacone świadczenie na wczasy pod gruszą w wysokości 1000zł, w okresie zimowym dostanie dofinansowanie w wysokości 800zł. a złożył jeszcze wniosek o zapomogę losową i otrzyma ja w wysokości :
a) 900zł
b) 1500zł
to jaką kwotę powinnam opodatkować.?
Czy zapomoga jest w ogóle opodatkowana? czy jeśli razem z resztą świadczeń przekroczy jakąś kwotę to różnicę trzeba opodatkować?

  Joanna Krystyna Robak · 27 stycznia 2021 o 21:08

  Jeśli bierzemy pod uwagę lata 2020 – 2021, wówczas wczasy pod gruszą w wysokości 1000 zł i dofinansowanie w okresie zimowym w wysokości 800 zł nie podlegają opodatkowaniu dla pracownika, jeśli były w całości wypłacone ze środków ZFŚS, zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS, ponieważ nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, która w 2020 roku oraz w 2021 roku wynosi 2000 zł rocznie.
  Z kolei zapomoga losowa jest zwolniona z opodatkowania niezależnie od jej wysokości w ciągu roku.
  Zatem w przypadku poruszonym w pytaniu nie będzie podatku od pracownika – zakładam, że świadczenia wypłacone zostały w całości z ZFŚS, zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS.
  Podstawy prawne: art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS, art. 21 ust. 1 pkt 67 i pkt 26 lit. a

Ewa · 10 grudnia 2020 o 22:53

Czy zapomogi losowe z tytułu długotrwałej choroby są całkowicie zwolnione z podatku

  Joanna Krystyna Robak · 27 stycznia 2021 o 21:23

  Wszystko zależy od tego z jakich środków są wypłacone wspomniane przez Panią zapomogi.
  Jeśli miała Pani na myśli ZFŚS, to zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane z ZFŚS są zwolnione z opodatkowania niezależnie od ich wysokości – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Warto pamiętać o stosownym udokumentowaniu zdarzania losowego lub długotrwałej choroby. Przy długotrwałej chorobie, do celów dowodowych, konieczne jest zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie (ale bez nazwy choroby – RODO).
  Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 lit b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane z innych źródeł niż fundusz socjalny, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 i 2021 kwoty 10.000 zł (w 2019r. była to kwota 6.000 zł i możliwe, że w 2022r. limit również będzie wynosił 6.000 zł, ale jak to będzie wyglądało, zobaczymy 🙂

Janina · 31 maja 2021 o 08:43

Dzień dobry,
Nauczycielowi emerytowi umorzono pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS w wysokości 14 tyś. w maju 2021. Od jakiej kwoty należy naliczyć podatek? I w jakim terminie nauczyciel emeryt powinien go wpłacić do US?

  Joanna Krystyna Robak · 16 czerwca 2021 o 11:41

  Emeryt kwotę wolną od podatku 3000 zł rocznie (limit dotyczy tego co otrzymał od byłego pracodawcy i związków zawodowych w ciągu roku kalendarzowego) – art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Jeśli pracodawca umarza żyjącemu emerytowi 14.000 zł pożyczki z ZFŚS, to 3000 zł wlicza się do limitu kwoty wolnej od podatku, a 11.000 ł trzeba opodatkować podatkiem ryczałtowym 10%.
  Jako, że jest to świadczenie niematerialne, to emeryt wpłaca pracodawcy kwotę podatku przed umorzeniem, a pracodawca dokonuje umorzenia i odprowadza ten podatek do urzędu skarbowego – art. 41 ust. 7, czyli jeżeli przedmiotem: 2) świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia.
  Zatem w skrócie mówiąc i zakładając, że emeryt jeszcze nie wykorzystał 3000 kwoty wolnej od podatku, to aby otrzymać umorzenie 11.000 zł będzie musiał wpłacić pracodawcy kwotę 1100 zł podatku, a następnie pracodawca jako płatnik odprowadzi tą kwotę od urzędu skarbowego.

Zmiana kwoty wolnej od podatku - ZFŚS Edukacja · 16 maja 2020 o 12:45

[…] spełnić łącznie kilka warunków.🔴Szczegóły opisałam na moim blogu dotyczącym ZFŚS:https://aserto.edu.pl/zmiana-kwoty-wolnej-od-podatku-dla-pracownikow✅Z pewnością wszyscy pracownicy się ucieszą 😊🔴Jeśli podoba Ci się ta informacja i […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *