ZFŚS – Wypłata zapomogi za strajk

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

ZFŚS – Pytanie:

Strajk – Czy można z ZFŚS wypłacić zapomogę nauczycielowi z tytułu trudnej sytuacji spowodowanej brakiem wynagrodzenia za udział w strajku? Czy podlega ona opodatkowaniu?

Odpowiedź:

Po pierwsze, nie ma podstawy do wypłacenia zapomogi w związku brakiem wynagrodzenia spowodowanym udziałem w strajku.  

Po pierwsze, zgodnie z ustawią ustawa z dnia 04 marca 1994r. o ZFŚS – zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późniejszymi zmianami), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest przeznaczony na:

  1. Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,
  2. Tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  3. Finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Działalność socjalna, którą można finansować z ZFŚS obejmuje między innymi udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej.

Dlatego też pomoc materialna nie obejmuje zapomóg w związku z pomniejszonym wynagrodzeniem dla nauczyciela, który brał udział w strajku. Fundusz socjalny nie może stanowić rekompensaty za brak wynagrodzenia za czas strajku.

Przypominam, że wszystkie świadczenia z ZFŚS wypłacane są na podstawie Regulaminu ZFŚS, który precyzyjnie określa rodzaje pomocy oraz zasady ich wypłaty.

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

 

Błędne postępowanie

Ostatnio zasłyszałam podczas prowadzenia szkolenia, że niektórzy dyrektorzy planują wypłacić nauczycielom biorącym udział w strajku zapomogę losową z tytułu trudnej sytuacji, ponieważ nie otrzymali wynagrodzenia za czas strajku oraz zastosować ulgę podatkową. Takie postępowanie jest nieprawidłowe. 

Co więcej, przypominam, że zapomoga losowa jest szczególnym rodzajem zapomogi. Jest zwolniona z opodatkowania na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1509, z późn. zmianami). Na dodatek ustawodawca w art. 21 ust 1 pkt 26 określił jaki rodzaj wypłaty losowej z ZFŚS zwalnia się z opodatkowania, tj.:

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane z funduszu socjalnego.

Katalog zdarzeń losowych pracodawca (dyrektor szkoły) ustala w regulaminie ZFŚS. Nie obejmuje on rekompensaty z tytułu braku wynagrodzenia z powodu strajku., ponieważ udział w strajku nie jest zdarzeniem losowym. Podkreślam, że zapomogi losowe podlegają szczególnej kontroli przez organy do tego upoważnione.

Zaznaczam także, że tzw. „zwykła” pomoc materialna udzielana z ZFŚS na innych zasadach niż pomoc losowa, również nie służy do rekompensowania utraconego wynagrodzenia za czas strajku.

Zatem wypłata zapomogi z ZFŚS w związku z pozbawieniem wynagrodzenia nauczyciela za czas strajku jest bezprawna.

 

Ebook

 

Sankcje za postępowanie niezgodne z ustawą o ZFŚS

Przypominam o zapisie art. 12a ustawy o ZFŚS:

„Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny”.

Karę grzywny wymierza Państwowa Inspekcja Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Karę płaci dyrektor szkoły (pracodawca) z własnej kieszeni. 

 

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się temat i interesuje Cię więcej informacji zapraszam na stronę ASERTO

Odpowiedzi udzieliła:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Przede wszystkim Praktyk.

 

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *