fbpx

ZFŚS – Wypłata zapomogi za strajk

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

ZFŚS – Pytanie:

Strajk – Czy można z ZFŚS wypłacić zapomogę nauczycielowi z tytułu trudnej sytuacji spowodowanej brakiem wynagrodzenia za udział w strajku? Czy podlega ona opodatkowaniu?

Odpowiedź:

Po pierwsze, nie ma podstawy do wypłacenia zapomogi w związku brakiem wynagrodzenia spowodowanym udziałem w strajku.  

Po pierwsze, zgodnie z ustawią ustawa z dnia 04 marca 1994r. o ZFŚS – zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późniejszymi zmianami), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest przeznaczony na:

  1. Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,
  2. Tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  3. Finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Działalność socjalna, którą można finansować z ZFŚS obejmuje między innymi udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej.

Dlatego też pomoc materialna nie obejmuje zapomóg w związku z pomniejszonym wynagrodzeniem dla nauczyciela, który brał udział w strajku. Fundusz socjalny nie może stanowić rekompensaty za brak wynagrodzenia za czas strajku.

Przypominam, że wszystkie świadczenia z ZFŚS wypłacane są na podstawie Regulaminu ZFŚS, który precyzyjnie określa rodzaje pomocy oraz zasady ich wypłaty.

Błędne postępowanie

Ostatnio zasłyszałam podczas prowadzenia szkolenia, że niektórzy dyrektorzy planują wypłacić nauczycielom biorącym udział w strajku zapomogę losową z tytułu trudnej sytuacji, ponieważ nie otrzymali wynagrodzenia za czas strajku oraz zastosować ulgę podatkową. Takie postępowanie jest nieprawidłowe. 

Co więcej, przypominam, że zapomoga losowa jest szczególnym rodzajem zapomogi. Jest zwolniona z opodatkowania na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1509, z późn. zmianami). Na dodatek ustawodawca w art. 21 ust 1 pkt 26 określił jaki rodzaj wypłaty losowej z ZFŚS zwalnia się z opodatkowania, tj.:

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane z funduszu socjalnego.

Katalog zdarzeń losowych pracodawca (dyrektor szkoły) ustala w regulaminie ZFŚS. Nie obejmuje on rekompensaty z tytułu braku wynagrodzenia z powodu strajku., ponieważ udział w strajku nie jest zdarzeniem losowym. Podkreślam, że zapomogi losowe podlegają szczególnej kontroli przez organy do tego upoważnione.

Zaznaczam także, że tzw. „zwykła” pomoc materialna udzielana z ZFŚS na innych zasadach niż pomoc losowa, również nie służy do rekompensowania utraconego wynagrodzenia za czas strajku.

Zatem wypłata zapomogi z ZFŚS w związku z pozbawieniem wynagrodzenia nauczyciela za czas strajku jest bezprawna.

Sankcje za postępowanie niezgodne z ustawą o ZFŚS

Przypominam o zapisie art. 12a ustawy o ZFŚS:

„Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny”.

Karę grzywny wymierza Państwowa Inspekcja Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Karę płaci dyrektor szkoły (pracodawca) z własnej kieszeni. 

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się temat i interesuje Cię więcej informacji zapraszam na stronę ASERTO

Odpowiedzi udzieliła:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Przede wszystkim Praktyk.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *