Odpis na ZFŚS na 2023 rok

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) nalicza się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [1]. Jednak kwota bazowa do naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 rok została zamrożona na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Stało się to za sprawą nowego art. 5l dodanego do ustawy o ZFŚS na mocy art. 42 ustawy z dnia 01 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 [2].

Jaka jest wysokość odpisu w 2023 roku?

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2023r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zatem w 2023 roku podstawą do naliczenia odpisu jest kwota: 4 434,58 zł (Monitor Polski z 2020r. poz. 195).

Mamy następujące wysokości odpisu:

 • 1.662,97 zł (37,5% kwoty bazowej) na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy,
 • 2.217,29 zł (50% kwoty bazowej) na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,
 • na pracownika młodocianego:
  – w pierwszym roku nauki wynosi 221,73zł (5% kwoty bazowej),
  – w drugim roku nauki 266,07 zł (6% kwoty bazowej),
  – a w trzecim roku nauki 310,42 zł (7% kwoty bazowej).

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

Jaka jest wysokość odpisu dla nauczycieli?

W 2023 r. za sprawą art. 4 ustawy z dnia 01 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 [2], kwota bazowa do obliczania odpisów na ZFŚS dla nauczycieli zostaje zamrożona na poziomie kwoty bazowej z dnia 1 stycznia 2019 r., czyli kwota bazowa wynosi 3 045,21 zł – ustawa budżetowa na 2019 r.[3].

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku jest liczony w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019r., tj. kwotę 3045,21 zł, co znaczna, że wynosi 3.349,73 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (110% kwoty bazowej).

Pomimo rosnącej inflacji, nie wzrośnie wysokość odpisu. W związku z tym, na wypłaty świadczeń nie będzie więcej środków niż w roku ubiegłym, chociaż potrzeby będą zapewne większe.

Ebook

Zwiększenia fakultatywne na ZFŚS

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe), wynoszą odpowiednio:

 • 277,16 zł na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 277,16 zł na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład pracy sprawuje opiekę (nie dotyczy to emerytów i rencistów nauczycieli, ponieważ na nich odpis jest obowiązkowy i liczony według innych zasad, zgodnych z Kartą Nauczyciela. Te zasady nie zmieniły się od lat).,
 • 332,59 zł na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.

Gdyby nie „zamrożenia”, to kwoty odpisu na ZFŚS byłyby wyższe. Zamrożenia są po to, aby wygenerować oszczędności.

Na początku roku dokonuje się odpisu według planowanego zatrudnienia, a na końcu roku dokonuje się korekty odpisu.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 923).
 2. Ustawa z dnia 01 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. 2022 poz. 2666).
 3. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku (Dz. U z 2019r., poz. 198).

Jeśli wpis Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość, udostępnij go. Dzięki temu inni będą mogli otrzymać informację o wysokości odpisu w 2023 roku.

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, księgowości, kadr i płac, a głównie z zakresu ZFŚS. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: „„5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSletterajedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.


Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.