Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – wyrównanie w 2019

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – mocą ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  (Dz.U. 2019 poz. 1907), która weszła w życie dnia 23 października 2019r., zwiększył się odpis na ZFŚS z mocą od 1 sierpnia 2019r. 

Wyżej wymieniona ustawa nie porusza tematu świadczeń urlopowych dla nauczycieli, dlatego nie wszyscy mają jasność co do tego jak postąpić z wypłaconym już świadczeniem urlopowym nauczycieli. 

Świadczenie urlopowe wynika z art. 53 ust. 1a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 2215), który ustala, że z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.  

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

 

Po pierwsze, Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest świadczeniem roszczeniowym, które NALEŻY się każdemu nauczycielowi zatrudnionemu z Karty Nauczyciela.  Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca bez wezwania oraz bez żadnych wniosków i oświadczeń nauczyciela.

Aby otrzymać świadczenie urlopowe w 2019r., nauczyciel musi pozostawać w zatrudnieniu na podstawie Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019r. Nie musi przepracować całego roku. Świadczenie urlopowe wypłacane jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy. Świadczenie urlopowe otrzymuje również nauczyciel, który między innymi:

– przebywał na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojcowskim, rodzicielskim, urlopie dla poratowania zdrowia,

– przebywał na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, 

– został ukarany (np. karą porządkową, dyscyplinarną),

– został zawieszony w pełnieniu obowiązków,

– korzystał lub nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli


Po drugie, z podstawy naliczenia wyłączony jest okres pozostawania na urlopie bezpłatnym. 

Świadczenie urlopowe jest zależne od wysokości odpisu podstawowego, obliczanego na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy. 

Dlatego też, warto zaznaczyć, że świadczenie zostało wypłacone do 31 sierpnia 2019r. (zgodnie z prawem), a ustawa zmieniająca wysokość odpisu podstawowego, od którego zależy wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli, weszła w życie 23 października 2019r., z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2019r., czyli wstecz.

Na początku 2019r. wysokość odpisu podstawowego wynosiła 1229,30 zł i taką kwotę brutto świadczenia urlopowego winien otrzymać każdy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny 2018/2019 (pozostali nauczyciele otrzymali kwoty proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i długości zatrudnienia.

Od kwoty brutto świadczenia urlopowego należy odjąć jedynie podatek, ponieważ kwota ta nie stanowi podstawy składek do ZUS.

 

Ebook

 

Skoro wysokość świadczenia urlopowego zależy od wysokości odpisu podstawowego, to należy dokonać wyrównania świadczenia urlopowego dla nauczycieli. 

Jak obliczyć różnicę:

Wysokość odpisu podstawowego za okres od stycznia do lipca 2019r. wynosi: 1229,30 zł

Wysokość odpisu podstawowego za okres od sierpnia do grudnia 2019r. wynosi 1271,21 zł

a zatem: 
1229,30/12 miesięcy * 7 miesięcy = 717,09 zł1271,21/12 miesięcy * 5 miesięcy = 529,67 zł
717,09 + 529,67 = 1246,76 zł  wysokość świadczenia urlopowego w 2019r.
Zatem 1246,76 zł – 1229,30 zł = 17,46 zł do wyrównania dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny 2018/2019.Dla nauczyciela zatrudnionego w mniejszym wymiarze czasu pracy, lub na część roku, należy podzielić tą kwotę proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i czasu pracy. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1352 z późniejszymi zmianami)
  • ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela
    (tekst jednolity Dz. U 2019, poz. 2215) .

 

Co więcej, jeśli interesuje Cię więcej tematów zapraszam na stronę ASERTO

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto  Autor książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” przede wszystkim Praktyk.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *