Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – wyrównanie w 2019

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – mocą ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  (Dz.U. 2019 poz. 1907), która weszła w życie dnia 23 października 2019r., zwiększył się odpis na ZFŚS z mocą od 1 sierpnia 2019r. 

Wyżej wymieniona ustawa nie porusza tematu świadczeń urlopowych dla nauczycieli, dlatego nie wszyscy mają jasność co do tego jak postąpić z wypłaconym już świadczeniem urlopowym nauczycieli. 

Świadczenie urlopowe wynika z art. 53 ust. 1a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 2215), który ustala, że z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.  

 

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

 

Po pierwsze, Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest świadczeniem roszczeniowym, które NALEŻY się każdemu nauczycielowi zatrudnionemu z Karty Nauczyciela.  Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca bez wezwania oraz bez żadnych wniosków i oświadczeń nauczyciela.

Aby otrzymać świadczenie urlopowe w 2019r., nauczyciel musi pozostawać w zatrudnieniu na podstawie Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019r. Nie musi przepracować całego roku. Świadczenie urlopowe wypłacane jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy. Świadczenie urlopowe otrzymuje również nauczyciel, który między innymi:

– przebywał na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojcowskim, rodzicielskim, urlopie dla poratowania zdrowia,

– przebywał na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, 

– został ukarany (np. karą porządkową, dyscyplinarną),

– został zawieszony w pełnieniu obowiązków,

– korzystał lub nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli


Po drugie, z podstawy naliczenia wyłączony jest okres pozostawania na urlopie bezpłatnym. 

Świadczenie urlopowe jest zależne od wysokości odpisu podstawowego, obliczanego na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy. 

Dlatego też, warto zaznaczyć, że świadczenie zostało wypłacone do 31 sierpnia 2019r. (zgodnie z prawem), a ustawa zmieniająca wysokość odpisu podstawowego, od którego zależy wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli, weszła w życie 23 października 2019r., z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2019r., czyli wstecz.

Na początku 2019r. wysokość odpisu podstawowego wynosiła 1229,30 zł i taką kwotę brutto świadczenia urlopowego winien otrzymać każdy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny 2018/2019 (pozostali nauczyciele otrzymali kwoty proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i długości zatrudnienia.

Od kwoty brutto świadczenia urlopowego należy odjąć jedynie podatek, ponieważ kwota ta nie stanowi podstawy składek do ZUS.

 

Ebook
[autopromocja]

 

Skoro wysokość świadczenia urlopowego zależy od wysokości odpisu podstawowego, to należy dokonać wyrównania świadczenia urlopowego dla nauczycieli. 

Jak obliczyć różnicę:

Wysokość odpisu podstawowego za okres od stycznia do lipca 2019r. wynosi: 1229,30 zł

Wysokość odpisu podstawowego za okres od sierpnia do grudnia 2019r. wynosi 1271,21 zł

a zatem: 
1229,30/12 miesięcy * 7 miesięcy = 717,09 zł1271,21/12 miesięcy * 5 miesięcy = 529,67 zł
717,09 + 529,67 = 1246,76 zł  wysokość świadczenia urlopowego w 2019r.
Zatem 1246,76 zł – 1229,30 zł = 17,46 zł do wyrównania dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny 2018/2019.Dla nauczyciela zatrudnionego w mniejszym wymiarze czasu pracy, lub na część roku, należy podzielić tą kwotę proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i czasu pracy. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1352 z późniejszymi zmianami)
  • ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela
    (tekst jednolity Dz. U 2019, poz. 2215) .

 

Co więcej, jeśli interesuje Cię więcej tematów zapraszam na stronę ASERTO

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

blank

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto  Autor książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” przede wszystkim Praktyk.

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

blank

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *